VERSENYSZABÁLYZAT

Ez a dokumentum szabályozza a Fabulo felmérési verseny (a továbbiakban: "verseny") szabályait és feltételeit a verseny kiírójának Facebookján/webhelyén.


I. VERSENY KIÍRÓJA

iM3 s.r.o., Malotejedská 515/8, 929 01 Dunajská Streda, azonosító: 45853461, adószám: 2023118768, a cég be van jegyezve a Nagyszombati Kerületi Bíróság Cégjegyzékébe (a továbbiakban csak „verseny kiíróként”)

II. A VERSENY CÉLJA ÉS TÁRGYA

1. A verseny célja, hogy megvizsgáljuk célcsoportunk vásárlási preferenciáit.
2. A verseny tárgya egy e-mailben küldött, a kiíró közösségi oldalain elérhető kérdőív kitöltése, míg a kérdőív utolsó pontjában az e-mail cím kitöltése szükséges.


III. VERSENY HATÁRIDŐ

1. A verseny 2023.06.13., 00:01-től tart 2023.06.18., 23:59-ig tart. A versenyre az alapszabályban meghatározott feltételekkel legkésőbb 2023.06.18-ig lehet jelentkezni.


IV. A VERSENYBEN VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

1. A versenyen részt vehet minden olyan természetes személy, aki betöltötte 18. életévét és megfelel a jelen szabályzatban foglalt valamennyi feltételnek (a továbbiakban: versenyző).
2. A versenyen nem vehet részt olyan személy, aki a verseny kiírójával munkaviszonyban vagy munkaviszonyhoz hasonló egyéb jogviszonyban áll, valamint az e bekezdésben említett személyekhez a Polgári Törvénykönyvről szóló módosított 40/1964. sz. törvény 116. §-a szerinti közeli személy fogalma értelmében közel álló személyek.
3. A versenyző akkor vehet részt a versenyen és a nyeremény sorsolásában, ha a szabályzat III. fejezetében meghatározott határidőn belül kitölti az e-mailben küldött és a szociális felületeken is elérhető kérdőívet, valamint annak utolsó pontjában kitölti e-mail-es elérhetőségét.
4. A versenyző a versenyen belül csak egy díjra jogosult.
5. Kizárásra kerül a versenyből az a versenyző is, aki a nyeremény megszerzése érdekében tisztességtelen módon beavatkozik a verseny mechanizmusába, amely nélkül nem nyert volna díjat, vagy nem is vehetett volna részt a versenyen.
6. Ha olyan személy vesz részt a versenyen, aki az alapszabályban foglalt feltételeknek nem felel meg, automatikusan kizárásra kerül a versenyből és nincs joga nyereményre.
7. Ha a versenyen senki nem vesz részt, vagy egyik versenyző sem felel meg a versenyen való részvétel alapszabály szerinti feltételeinek, senki sem nyer.
8. A versenyen való részvétellel minden versenyző beleegyezik, és kijelenti, hogy a Facebooknak vele szemben semmilyen kötelezettsége nincs.


V. A VERSENY NYEREMÉNYEI, A NYEREMÉNYEK ÖSSZEGE ÉS ADÓZÁSA

1. A verseny feltételeinek teljesítésével lehetőség van masszázspisztoly megnyerésére.

VI. SORSOLÁS ÉS NYEREMÉNY

1. A sorsoláson azon versenyzők vehetnek részt, akik az alapszabályoknak megfelelően a versenyben való részvételhez szükséges valamennyi feltételt teljesítették (a továbbiakban: nyertes). A sorsolásra legkésőbb a verseny befejezésének napjától számított 5 napon belül kerül sor a III. fejezetnek megfelelően 2023.06.23-ig.
2. Az alapszabályban foglalt feltételek teljesítésének értékelését és a nyertesek sorsolását a verseny kiírójának három munkatársa végzi.
4. A kisorsolt nyertessel a sorsolás napjától számított 3 napon belül e-mailben felvesszük a kapcsolatot és értesítjük a nyeremény elnyeréséről. A díjak átadására a városban a verseny kiírója és a nyertes között egyeztetett időpontban kerül sor.
5. A versenyzőnek nincs jogi igénye a nyereményre, és azt bírósági úton nem lehet érvényesíteni.


VII. SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME

1. Minden versenyző megadja személyes adatait a szükséges mértékben ahhoz, hogy egyértelműen azonosítani tudja őket, majd nyerés esetén fel tudja venni velük a kapcsolatot. Amennyiben a versenyzőt nyertesként sorsolják ki, és a nyereményt megnyeri, a verseny kiírójának kifejezett írásbeli hozzájárulását adhatja, amely alapján a verseny kiírója utólag felhatalmazást kap a nyertes személyes adatainak kezelésére, így különösen fotók készítésére és közzétételére, a nyertesről készült audio-vizuális felvételeket, képeket, valamint a nyertes kereszt- és vezetéknevét megfelelő módon közzéteszi a tömegtájékoztatásban, a verseny megnyerésével összefüggésben. Az ezen pont szerinti hozzájárulás elmulasztása nem feltétele a versenyen való részvételnek, illetve a díj odaítélésének.
2. A jelen fejezet nyertesre vonatkozó rendelkezései megfelelően vonatkoznak a helyettesítőre is.


VIII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

1. A versenyen való részvétellel a versenyző kifejezi egyetértését jelen szabályzattal. Ha valaki nem ért egyet a jelen szabályzat bármely feltételével vagy pontjával, nem vehet részt a versenyen.
2. A verseny kiírója fenntartja magának a jogot, hogy bármikor módosítsa a versenyszabályt, vagy akár törölje a versenyt, különösen abban az esetben, ha sérelem fenyegetné. A verseny státuszváltozását vagy törlését a kiíró a honlapján, illetve a verseny kiírójának Facebook oldalán teszi közzé.
3. Amennyiben a verseny feltételeivel vagy az alapszabályban foglaltakkal kapcsolatban bármilyen félreértés merül fel, a verseny kiírója fenntartja magának a jogot, hogy ezeket a félreértéseket indokolja, és esetleg a jelen fejezet alapján módosítsa a szabályokat.
4. A nyereményjáték kiírója nem vállal felelősséget a nyerteseknél vagy a cserejátékosoknál az átvett nyereményekkel kapcsolatban felmerülő károkért.
5. A verseny szervezője kijelenti, hogy a versenyt semmilyen módon nem szponzorálja, nem hagyja jóvá vagy ellenőrzi a Facebook, és semmilyen módon nem kapcsolódik hozzá.